Algemene voorwaarden

1. Voorwaarden verkoop Forest Jars. 

2. Voorwaarden workshops en retraites [Verschijnt binnenkort]

1. Voorwaarden verkoop Forest Jars

ARTIKEL 1 – Definities 
ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid 
ARTIKEL 3 – Aanbod
ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
ARTIKEL 5 – Herroepingstermijn en retourneren
ARTIKEL 6 – Prijs
ARTIKEL 7 – Conformiteit
ARTIKEL 8 – Garantie
ARTIKEL 9 – Uitvoering van de bestelling
ARTIKEL 10 – Betaling
ARTIKEL 11 – Klachten(procedures)
ARTIKEL 12 – Geschillen

 
ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Algemene Voorwaarden, of Voorwaarden:

Directe Verkoop: elke verkoopmethode gebaseerd op de verkoop van consumptiegoederen en diensten rechtstreeks aan u door een Directe Verkoper, door middel van een voorstelling of een demonstratie van de goederen of diensten ofwel bij de Consument thuis of in de woning van een andere Consument, of in de werkomgeving van de Consument, ofwel op andere plaatsen buiten winkels, behalve verkoop die op straat plaats vindt;

Consument / u: de contractant, zijnde een natuurlijke persoon die een product koopt en die niet handelt voor een beroep of bedrijf;

Onderneming: de directe verkooponderneming, zijnde de zakelijke entiteit die Producten onder haar handelsmerk of dienstmerk of ander identificerend symbool op de markt brengt.

Verkoper/ Handelaar: de Directe Verkoper, zijnde elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die Producten aankoopt van een Directe Verkooponderneming en daarna verkoopt als zelfstandig ondernemer;

Product: het begrip Product omvat goederen en/of diensten;

Prijs: de prijs van het aangeboden Product, zonder eventuele verzendkosten;

Bestelbon: ieder met de hand geschreven of gedrukt document dat dient ter bevestiging van een overeenkomst in Directe Verkoop;

Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn recht de overeenkomst te ontbinden;

Verkoopdemonstratie: de demonstratie van Producten aan consumenten, door een Verkoper, in de woning van een gastheer of gastvrouw die andere personen uitnodigt voor deze demonstratie;

VDV: de Vereninging: Directe Verkoop, zijnde de nationale vereniging van directe verkoopondernemingen in Nederland, die de belangen van de Directe Verkoop sector in Nederland vertegenwoordigt en lid is van SELDIA (The European Direct Selling Association) en wfDSA (world federation of Direct Selling Associations);

Gedragscode: een zelfregulerende code die nageleefd dient te worden door alle Ondernemingen, aangesloten bij de VDV, en hun Verkopers in de relatie naar de Consument en naar elkaar.

Bemiddelaar: de Gedragscodebeheerder, aangewezen door de VDV om de naleving van de Gedragscode door de leden-ondernemingen te bewaken en de klachten van Consumenten, Verkopers en directe verkoopondernemingen te behandelen;

Geschillencommissie: de Geschillencommissie Directe Verkoop, aangesloten bij De Geschillencommissie; 

Schriftelijk: op schrift gesteld, waaronder per brief, fax of elektronisch (waaronder e-mail).

 
ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (koop)overeenkomsten uit Directe Verkoop die u sluit met een Verkoper.

ARTIKEL 3 – AANBOD
 1. De Verkoper geeft een eerlijke en duidelijke presentatie van de Producten, zodanig dat het commerciële oogmerk duidelijk naar voren komt. Vóór het afsluiten van de overeenkomst geeft de Verkoper de wettelijk voorgeschreven informatie.

 2. Tijdens een verkoopdemonstratie maakt de Verkoper het doel van de bijeenkomst bekend aan de potentiële Consument.

 1. Als de Verkoper u de mogelijkheid biedt om uitgesteld of in termijnen te betalen, worden de voorwaarden waaronder dit kan in het aanbod opgenomen.

 2. Elk aanbod moet zodanige informatie bevatten, dat voor u duidelijk is wat uw rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Als sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod wordt dit duidelijk vermeld.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand als u het aanbod aanvaardt. Elke overeenkomst met een financieel belang van in totaal meer dan €75 wordt schriftelijk bevestigd met een Bestelbon, of als u dit wenst op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 5 – HERROEPINGSTERMIJN EN RETOURNEREN

Indien u het product online heeft besteld, heeft u een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na ontvangst van het Product. Als u een dienst afneemt gaat de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Indien u het Product op straat, in de winkel, of aan huis heeft gekocht, heeft u geen herroepingsrecht. Dit geldt ook voor Producten die op maat gemaakt zijn voor de Consument.  

Retourneren of ruilen is helaas niet mogelijk, aangezien ons assortiment gedeeltelijk maatwerk is, en wij deze producten niet meer kunnen verkopen. In overleg met de Verkoper kan er gekeken worden naar andere oplossingen of een tegoedbon. 

Wanneer een product beschadigd bij u aankomt, zullen wij dit opnieuw aan u toezenden of zelf leveren. 

ARTIKEL 6 – PRIJS
 1. De Prijs en de eventuele verzendkosten die u moet betalen, worden vooraf overeengekomen, evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging. Prijswijzigingen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn niet toegestaan.

 2. U heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als de Prijs meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, tenzij in de overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop plaatsvindt.

 3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet volgen, zoals die ter zake van BTW.

ARTIKEL 7 – CONFORMITEIT

De Verkoper staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). De Verkoper staat er bovendien voor in dat het Product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

ARTIKEL 8 – GARANTIE
 1. De levensduur van de Forest Jars (Product) kan variëren maar wij bieden een garantie van 2 maanden op alle Forest Jars. Mits de Forest Jars naar advies van de Verkoper zijn verzorgd. Indien goed verzorgd kan een Forest Jar minstens een jaar in redelijke staat blijven.
 2. Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.
 3. Een eventueel door de Verkoper aangeboden garantieregeling doet niets af aan de rechten die u jegens de Verkoper kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst.
ARTIKEL 9 – UITVOERING VAN DE BESTELLING

A. Algemeen

 1. De Verkoper neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en ten uitvoer brengen van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van aflevering geldt het woonadres dat u het laatst aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt, tenzij u een ander afleveradres heeft opgegeven.

 3. De Verkoper voert in ontvangst genomen bestellingen zo spoedig mogelijk uit, uiterlijk dertig dagen vanaf de dag nadat u de bestelling heeft ondertekend, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

B. Niet, niet tijdig of niet volledig kunnen uitvoeren van de bestelling

 1. Als partijen een (uiterlijke) leverdatum zijn overeengekomen, is lid 5 t/m 7 van toepassing.

 2. Als de bestelling niet, niet tijdig of niet volledig kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan bericht binnen acht dagen nadat u de bestelling hebt geplaatst, maar in elk geval vóór de overeengekomen leverdatum.

 1. De Verkoper verricht in redelijkheid alle inspanningen die nodig zijn om een vervangend Product te leveren. Bij het in lid 5 bedoelde bericht moet de Verkoper ook aangeven of en zo ja, op welke termijn hij een vervangend Product kan leveren.

 2. De Consument heeft het recht om:

  • −  het eventuele aanbod van de Verkoper betreffende het vervangende Product te aanvaarden, of;

  • −  alsnog levering van het oorspronkelijk overeengekomen Product te eisen binnen een redelijke termijn,

   of;

  • −  de oorspronkelijke bestelling kosteloos te annuleren, onverminderd het eventuele recht op

   schadevergoeding.

 3. Als partijen geen (uiterlijke) leverdatum zijn overeengekomen, komen de hierboven genoemde rechten u slechts toe als u de Verkoper schriftelijk in gebreke heeft gesteld, met vermelding van een redelijke termijn waarbinnen de Verkoper alsnog moet leveren, en de Verkoper niet alsnog binnen die termijn naar behoren heeft geleverd.

ARTIKEL 10 – BETALING
 1. U moet de verschuldigde bedragen voldoen zoals u met de Verkoper bent overeengekomen.

 2. U bent in verzuim vanaf het verstrijken van de betaaltermijn. De Verkoper stuurt na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering. U moet dan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de herinnering alsnog betalen.

 3. Indien de Consument een bedrijf is, is de kosteloze betalingsherinnering niet vereist en kan direct worden overgegaan op het verhalen van kosten. De Verkoper heeft in dit geval recht op:
  – een incassokosten-vergoeding van minimaal €40.
  – Wettelijke rente over de periode dat uw klant niet betaalt nadat de betalingstermijn is verlopen.
 4. Als u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet heeft betaald, mag de Verkoper rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

 5. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 6. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
ARTIKEL 11 – KLACHTEN(PROCEDURES)

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

ARTIKEL 12 – Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.